fbpx

BALANSE - palvelun käyttöehdot 

Palvelun tausta ja tarkoitus

BALANSE (jäljempänä ”Palvelu”) on Balacon Oy:n (jäljempänä ”Balacon” tai ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämä verkkopalvelu. Palveluntarjoajan tiedot ovat seuraavat:

Nimi: Balacon Oy

Y-tunnus: 2318701-5

Sähköposti: asiakaspalvelu@balanse.fi

Puhelinnumero: +358 41 318 2624

Palvelu toimii terveen ihmisen liikunnan lisäämisen ja hyvinvoinnin tukena sähköisenä palveluna.

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja jäsenyyden voimassaoloajan määrittävän tilausmaksun maksamista. Rekisteröitymällä Palvelun jäseneksi käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen. Palvelun käyttäminen edellyttää näiden Palvelua koskevien käyttöehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Palveluiden käyttö edellyttää lisäksi, että käyttäjä hyväksyy erillisen BALANSE-tietosuojakäytännön.

Rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä vakuuttaa terveydentilansa mahdollistavan Palvelun käytön. Jäsenyys edellyttää, että käyttäjä on terve. Palvelu ei korvaa henkilökohtaista tai yksilöllistä valmennusta. Mikäli käyttäjällä on terveysongelmia tai liikuntarajoitteita tai niitä ilmenee Palvelun käytön aloittamisen jälkeen, kehotamme käyttäjää kääntymään lääkärin puoleen ennen Palvelun aloittamista tai sen käytön jatkamista. Käyttäjän tulee kaikilta osin itse huolehtia ja varmistua siitä, että sen on turvallista tehdä liikunnan lisäämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitetut harjoitteet Palvelussa.   

Palvelu perustuu suomalaisiin liikuntasuosituksiin ja se on kehitetty yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Mitään Palveluun liittyvää tietoa, tekstiä, kuvaa tai videokuvaa, ei tule ymmärtää lääketieteelliseksi tai lääkinnälliseksi neuvoksi/hoidoksi. Palvelu ei ole lääketieteellinen tai lääkinnällinen palvelu.

2. Sopimuksen voimaantulo ja maksut

Palvelua koskeva Sopimus syntyy, kun käyttäjä on hyväksynyt nämä Palvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytännön, hyväksynyt jäsenmaksuvelvoitteen itseään sitovaksi sekä rekisteröitynyt Palveluun (jäljempänä ”Sopimus”). Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut mahdollisine erityisehtoineen tulevat osaksi Sopimusta. Lisäksi lisäpalveluihin sovelletaan näitä käyttöehtoja. 

Palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla tietystä maksullisesta Palveluiden osasta perittävän maksun käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä Palvelua siinä laajuudessa, kun Palvelussa on määritelty. Joitakin Palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä peruuttaa tilauksen.  Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun sen yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu tilauksen yhteydessä.

3. Palvelun rajattu käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

Palvelun käyttö tapahtuu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjä saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta omilla käyttäjätunnuksillaan tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän pääsy Palveluun voidaan estää, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi väärinkäytösten estämiseksi. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Palvelun sisältämän materiaalin suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. 

Palveluntarjoajalla on oikeus korvauksetta käyttää, uudelleen julkaista ja luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon käyttäjän Palveluun lähettämää tai välittämää aineistoa. Käyttäjä vastaa lähettämänsä aineiston osalta siitä, että se on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia ja vastaa lähettämänsä aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Palveluntarjoajaa kohtaan.

4. Palvelun saatavuus ja muutokset

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta eikä takaa, että Palvelu toimii jatkuvasti käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoajalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa materiaali, joka on loukkaavaa tai häiritsee Palvelun toimintaa. 

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston ja sen päivitysten sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä vastaa riittävän nopeiden verkkoyhteyksien hankinnasta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville kolmansille osapuolille mukaan lukien Balacon.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen palvelu- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja  ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, Balacon pyrkii ilmoittamaan muutoksista etukäteen. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista. Jatkamalla Palvelunkäyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja. 

5. Vastuukysymykset

Palveluntarjoaja ei vastaa harjoittelupaikan turvallisuuteen tai käyttäjän terveyden tilaan vaikuttavista seikoista. Balacon (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista. Kuluttaja-asiakkaiden osalta Balacon vastaa tarjoamistaan Palveluista sekä Palveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden. 

Palvelut tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai sen materiaali loukkaa kolmannen oikeuksia tai ole sopimuksen ml. näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, sen sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle käyttöehtojen vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Käyttäjä vastaa sen omien tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa myös riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

6. Sopimuksen voimassaolo ja purkautuminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Balacon:llä on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, Balacon:lla on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto (esimerkiksi sulkemalla palvelu) ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin vaikutuksin.

7. Käyttäjätiedot

Asiakkaan henkilötietojenkäsittely on kuvattu tarkemmin erillisessä tietosuojakäytänteitä koskevassa selosteessa. 

8. Erimielisyydet

Palvelun käyttämiseen ja sopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoja koskevat, tai Tietosuojakäytäntöihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. 

Tällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

9.  Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman Palveluntarjoajan suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle esimerkiksi yritysjärjestelyn ja -kaupan tai  muun sen liiketoimintaan liittyvän järjestelyn yhteydessä. 

 

10. Ehtojen voimassaolo ja asiakkaan vakuutus 

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä sovelletaan aina näitä kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelun www-sivustolla ja/tai muutoin luettavissa Palvelun yhteydessä. Nämä ehdot tulevat voimaan 1.11.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimuksen ehtoihin sekä sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä.  

>